Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Инсектициди

ИНСЕКТИЦИД  ФУМИТРИН  4.4
НА ФИРМА  LCB -  ФРАНЦИЯ

Препарата Фумитрин 4.4 на фирма LCB се използва само в закрити, добре затворени помещения. Той представлява микроскопичен прах с определено съдържание на активно вещество. Предлага се в метални кутии с различен грамаж и дозировка на активното вещество, в зависимост от кубатурата на подлежащото на обработка помещение. Фумитрин 4.4 е фумигант за дезинсекция на помещения против  летящи и пълзящи насекоми, с активни вещества перметрин и пиперонил бутоксид.

Начин на въздействие:

Той е много прост и ефикасен. Използва се кинетичната енергия на димните частици, за да се разнесе и разпредели равномерно и навсякъде активното вещество на препарата. Така то прониква във всяка една част на помещението – цепнатини, пролуки, въздуховоди, технологични тунели и др. В първите няколко минути димът с активното вещество се издига в най-високата точка на помещението, след което бавно (с около 1 м. на час) започва да пада надолу, достигайки до най-ниската му точка.

Приложение:

Фумитрин 4.4 има широк диапазон на приложение както  в отраслите на хранителновкусовата промишленост, така и в обществените сгради и в бита.
Ето някои примери:

Месокомбинати: Складове за подправки и адитиви, коридори и др.
Винопроизводство:  Изби за отлежаване, помещения за бутилиране и ферментационни
Млекопреработване:  Складове за опаковъчни материали, входове, коридори и др.
Птицевъдство:  Помещения за отглеждане, люпилни, транспортните средства
Хлебозаводи и пекарни: Производствени помещения, складове за суровини и готова продукция
Мелници; Силози и липове за жито, мелнични помещения, складове
Оранжерии:  Унищожаване на  вредители по растенията  в самите оранжерии
Пивоварни: Халета за бутилиране и складове за суровини
Гъбарство: Самите гъбарници, помещения за компост и мицел
Ресторанти и др.: Кухненските помещения и складовете

ФУМИТРИН 4.4  съдържа две активни вещества:
Permethrine 4 %  и Piperonyl butoxyde 4 %

Ефикасен за борба против дребни пълзящи и летящи насекоми:
винени,  плодови   и  оцетни мушици,
корков  молец, пеперуди,   мухи, комари, молци,
 хлебарки и др.

Указания за употреба и дозировка:
Дозировката и честотата на употреба се определят от следните критерии:

    1. Начално съдържание на насекоми
    2. Скорост на ново нашествие на насекомите

Употреба при висока заселеност (при нашествие):

Означената върху опаковката по-малка кубатура отговаря за употреба на препарата при висока заразеност – каламитет .

Профилактична употреба:

При профилактика отговаря по-голямата кубатура, обозначена върху опаковката .

За постигане на пълни резултати и за да се унищожи, излюпващото се от яйцата и ларвите следващо поколение процеса се повтаря, след  7 до 10 дни!

Внимание: ФУМИТРИН 4.4 да не се използва на открито - унищожава пчелите!

Начин на употреба:

Две са най-важните изисквания за пълен ефект при употребата на  Фумиспор ОПП:

    1. Правилно измерване на кубатурата на подлежащото на дезинфекция помещение;
    2. Максимално добро уплътняване на всякакви възможни отвори, за да не се допусне излизане на дим извън помещението, тъй като това води до намаляване на концентрациятя на активното вещество, а от там и на ефекта.

За да се постигне максимална концентрация на активното вещество:

    1. Покриите или изнесете хранителните продукти.
    2. Затворете плътно всички отвори на помещението (врати, прозорци, отдушници и др.)
    3. Изключете вентилационната система, противопожарната и климатичната  инсталации (ако има такива).

Работа с препарата:

    1. Преди отваряне, разклатете добре дозата.
    2. Отворете дозата, отстранете предпазния картон, нагласете фитила в средата на прахообразната смес и го запалете.
     Внимание: фитилът се запалва бавно – около 6-8 секунди! Горенето  е като при бенгалския огън ( без пламък ).
    3. Поставете запалената доза върху негорима поставка в средата на помещението и го  напуснете.
     Оптимално време за въздействие 8 – 12 часа, минимално – 6 часа.

Опаковка:

Метални кутии от 30 гр. (100м3), 75 гр. (250м3), 150 гр. (500м3) и 600 гр. (2000м3).

Условия на съхранение:

Фумитрин 4.4 е необходимо да се съхранява на сухо и тъмно място,
при температура от 10 до 25 0С.

Биоцидните продукти да се използват само по предназначение.
Преди 
употреба прочетете приложеното упътванe.

Категория на потребителите: Професионална
ПроизводителLabratoire de chimie et biologie (LCB) – Франция
Вносител: Топ Хигиена ООД