Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Дезинфектанти

 

 

ФУМИСПОР  ОПП  ДЕЗИНФЕКТАНТ
НА  ФИРМА  “LCB” -  ФРАНЦИЯ

Успешeн препарат за обеззаразяване на въздуха
против мухъл и плесен и бактерии от  всякакъв вид

ФУМИСПОР  ОПП – сигурност срещу микробиологични рискове!

Препарата Фумиспор ОПП на фирма LCB се използва само в закрити, добре затворени помещения. Той представлява микроскопичен сух прах с определено съдържание на активно вещество. Предлага се в метални кутии с различен грамаж и дозировка на активното вещество, в зависимост от кубатурата на подлежащото на обработка помещение. Фумиспор ОПП е фумигант за дезинфекция на помещения против мухъл, плесен и бактерии. Съдържа активното вещество ортофенилфенол  и се прилага както при случаи на висока замърсеност с гъбични образувания на мухъл, плесен и бактерии, така и за профилактика.

Начин на действие:

Той е много прост и ефикасен. Използва се кинетичната енергия на димните частици, за да се разнесе и разпредели равномерно и навсякъде активното вещество на препарата. Така то прониква във всяка една част на помещението – цепнатини, пролуки, въздуховоди, технологични тунели и др. В първите няколко минути димът с активното вещество се издига в най-високата точка на помещението, след което бавно (с около 1 м. на час) започва да пада надолу, достигайки до най-ниската му точка.

Приложение:

ФУМИСПОР ОПП има широк диапазон на приложение както  в отраслите на хранителновкусовата промишленост, така и в обществените сгради и в бита. Ето някои примери:

Месокомбинати:  Клетки за отлежаване и сушене на сурови колбаси и деликатеси, опаковъчни помещения, пълначни помещения и складовете за суровини

Винопроизводство: Изби за отлежаване, помещения за бутилиране

Млекопреработване:  Халета за пакетиране на извара, кисело мляко, масло и т.н.; халета за производство на сухо мляко; складове за опаковъчни материали   и добавъчни вещества, помещения за мокро осоляване и др.

Мандри: Камери за узряване, складове, помещения за разфасоване и опаковане

Птицевъдство: Люпилни, инкубатори, транспортните средства

Безалкохолни напитки:  Производствени помещения и складове за суровини

Хлебозаводи: Производствени помещения, складове за суровини и готова продукция

Мелници: Силози и липове за жито, мелнични помещения, складове

Оранжерии: Предпазване от появата на бактерии, мухъл и плесен  в самите оранжерии

Пивоварни: Халета за бутилиране и складове за суровини

Гъбарство: Самите гъбарници, помещения за компост и мицел

Ресторанти и др.: Кухненските помещения и складовете

Въздухът  е един микробиологичен рисков фактор. Той е основен преносител на микроби на близки  и големи разстояния. Въздухът с ниско микробно съдържание е важна предпоставка за добра и сигурна хигиена в хранително-вкусовите предприятия. Употребата на ФУМИСПОР ОПП е един прост и сигурен начин за дезинфекция на въздуха в производствените и складовите помещения.

ФУМИСПОР ОПП, се прилага  лесно*,  безопасно** и ефективно***

*лесно за употреба: дозата се отваря,отстранява сеосигурителния картон и се запалва фитила

**безопасно : не съдържа отровни или опасни вещества: Активното вещество не е отровно. Не е необходимо спазване на мерки за безопасност. Димът не предизвиква корозия. Не съдържа хлор
Сух метод без остатъчна влага

*** ефективно въздействие: Въздействието върху всички налични във въздуха плесенни спори и бактерии е ненадминато. Димните частици са значително по-малки и от най-фините капчици мъгла. В 1 м3 въздух се разпределят намиращи се в постоянно движение около 4 милиарда носители на активното вещество. Вероятността те да срещнат спорите е много по-голяма отколкото при обичайните  методи. Дезинфектанта прониква и в най-недостъпните места – високи халета, в малки пукнатини, тръбопроводи и междинни пространства.

Дори и след 50-годишна употреба на ФУМИСПОР не е установена резистентност!

Лабораторни резултати след употреба на ФУМИСПОР ОПП

Редуциране
> 10³ при Absidia corymbifera; Aspergillus fumigatus; Aspergillus niger, Cladosporium cladosporoides; Penicillium chrysogenum
>10³   при Botrytis cinerea; Mucor sp; Penicillium verrucosum; Penicillium italicum; Rhizopus stolonifer
>10³ при Penicillium expansum; Wallernia sebi

При висока степен на съдържание на спори и бактериална зараза, ФУМИСПОР ОПП се употребява два пъти в седмицата след приключване на работния ден, до достигане на допустимите стойности.
За осигуряване на едно ниско ниво на съдържание на спори ФУМИСПОР ОПП се прилага профилактично веднъж на месец или по-рядко, в зависимост скоростта на ново нашествие на мухъл и плесен.

Указания за приложение,  дозиране, въздействие:

Дозата и честотата на употреба се определят от:
начално ниво на въздушното замърсяване; бързина на новото въздушно замърсяване. Всяко предприятие е специфичен случай. Външните и вътрешни източници на замърсяване, както и посоката на локалните въздушни потоци са специфични.

Дозировка:
- при висока замърсеност – 0,8 гр./м3 (по-малката кубатура означена върху опаковката)
- за профилактика     – 0,4 гр./м3 (по-голямата кубатура означена върху опаковката)

Важно: При първоначално обеззаразяване на изключително силно замърсени помещения (стени и тавани изцяло покрити с дебел слой мухъл и плесен), преди употреба на ФУМИСПОР ОПП трябва да се има предвид, че:
-    е необходимо  да се почистят  механично стените, тавана и пода;
-    да се измият и изсушат добре, след което
-    да се приложи  ФУМИСПОР ОПП при доза от 0,8 гр./м3

Начин на употреба:
Две са най-важните изисквания за пълен ефект при употребата на  Фумиспор ОПП:
- правилно измерване на кубатурата на подлежащото на дезинфекция помещение;
- максимално добро уплътняване на всякакви възможни отвори, за да не се допусне излизане на дим извън помещението, тъй като това води до намаляване на концентрациятя на активното вещество, а от там и на ефекта.

1. Покриите или изнесете хранителните продукти.
2. Затворете плътно всички отвори на помещението (врати, прозорци, отдушници и др.).
3. Изключете вентилационната система, противопожарната и климатичната  инсталации (ако има такива). Целта при точки 2 и 3 е, да се постигне максимална концентрация на активното вещество!
4. Преди отваряне, разклатете добре дозата.
5.  Отворете дозата, отстранете предпазния картон, нагласете фитила в средата на прахообразната смес и го запалете.

 Внимание:  фитилът се запалва бавно – около 6-8 секунди.
Горенето  е като при бенгалския огън ( без пламък ).

6. Поставете запалената доза върху негорима поставка в средата на помещението и го  напуснете.
7. Оптимално време за въздействие 8 – 12 часа, минимално – 6 часа.

Опаковка:
Метални кутий от 30 гр. (25м3), 60 гр. (50м3), 120 гр. (150м3), 200 гр. (250м3), 400 гр. (500м3) и 1200 гр. (1500м3)

Условия на съхранение:
Фумитрин 4.4 е необходимо да се съхранява на сухо и тъмно място, при температура от 10 до 25 0С.
Биоцидните продукти да се използват само по предназначение. Преди употреба прочетете приложеното упътванe.

Категория на потребителите: Професионална
Производител:  Labratoire de chimie et biologie (LCB) – Франция
Вносител: Топ Хигиена ООД