Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

ПРОДУКТИ

 

               Продуктовата политика на фирма „Топ Хигиена”, е насочена предимно към професионалния сектор. Препаратите и средствата за борба с вредители, които предлагаме на българският пазар, са предназначени за употреба в хранителната промишленост, търговията с хранителни стоки, общественото здравеопазване, туризма и  бита. Продуктовото портфолио на фирмата дава възможност за избор на метода, по който да се извърши дадено хигиенно мероприятие в т. ч. метод на фумигацията, метод на опръскването или мониторинг. Продуктовата ни гама до момента, обхваща 4 основни категории:

Дезинфекция – унищожаване на патогенни микроорганизми във въздуха и по повърхностите. Тази категория е представена от препарата Fumispore OPP, чието действие се базира на принципа на фумигацията;

Дезинсекция – унищожаване и контрол на насекоми. Тук предлаганите инсектицидни продукти са от класа на пиретроидите и предоставят възможност за избор и на трите метода за борба с вредители;

Контрол над птици -  възпиране на гнездящи и кацащи птици по методи, които гарантират хуманно отношение и опазване на здравето на   животните. Този сегмент стана неразделна част от дейността на фирмите за професионален пест контрол;

Технически средства – апаратура за извършване на хигиенни дейности, пест контрол, както и анализ на микробиологичната среда на въздуха.