Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Нормативна база

Информационен лист за безопасност на Детмол КАП

Информационен лист за безопасност на Фумиспор

Информационен лист за безопасност на Фумитрин 4.4

Разрешение за пускане на пазара на Детмол КАБ

Разрешение за пускане на пазара на Фумиспор ОПП

Разрешение за пускане на пазара на Фумитрин 4.4

ISO сертификат на лаборатории LCB